ueue

4 sprawdzone sposoby na skuteczną komunikację - nowoczesna strona internetowa powiatu, miasta, gminy

5 min. czytania

Młode poko­le­nia wycho­wane w dobie smart­fo­nów i mediów spo­łecz­no­ścio­wych coraz czę­ściej ocze­kują od samo­rzą­dów szyb­kiego i wygod­nego dostępu do infor­ma­cji na temat ich naj­bliż­szego oto­cze­nia. Mło­dzi ludzie, przy­zwy­cza­jeni do kon­su­mo­wa­nia ogrom­nej ilo­ści infor­ma­cji w ciągu dnia oraz bły­ska­wicz­nej inte­rak­cji, z jakimi mają do czy­nie­nia na popu­lar­nych por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych takich jak: Face­book czy Insta­gram, sta­wiają przed lokal­nymi wła­dzami ogromne wyzwa­nia. Jak speł­nić te ocze­ki­wa­nia? Jak nawią­zać i utrzy­mać sku­teczną komu­ni­ka­cję z miesz­kań­cami mia­sta, gminy czy powiatu? Odpo­wie­dzią na te pro­blemy jest nowo­cze­sna strona inter­ne­towa.

Po pierw­sze zapew­nij kom­fort korzy­sta­nia na urzą­dze­niach mobil­nych

Ponad 60% ruchu inter­ne­to­wego pocho­dzi obec­nie z tele­fo­nów komór­ko­wych. Spe­cja­li­ści pro­gno­zują, że rosnący trend wyko­rzy­sty­wa­nia smart­fo­nów do codzien­nego prze­glą­da­nia inter­netu będzie utrzy­my­wał się jesz­cze przez przy­naj­mniej kilka kolej­nych lat. Co za tym idzie, jed­nym z klu­czo­wych aspek­tów dobrej strony inter­ne­to­wej jest jej per­fek­cyjne dosto­so­wa­nie do urzą­dzeń mobil­nych. W tym zakre­sie nie warto cho­dzić na kom­pro­misy.

Strony inter­ne­towe w tech­no­lo­gii Respon­sive Web Design (RWD), która pozwala na dyna­miczną zmianę lay­outu oraz auto­ma­tyczne dosto­so­wa­nie tre­ści i układu do roz­dziel­czo­ści ekranu, ofe­ruje dziś każda agen­cja zaj­mu­jąca się budo­wa­niem stron www. Nie każda nato­miast posiada wystar­cza­jące wie­dzę i doświad­cze­nie, aby robić to dobrze, z zacho­wa­niem stan­dar­dów, zasad uży­tecz­no­ści i naj­lep­szych prak­tyk zwią­za­nych z User Expe­rience (UX). Warto wybie­rać takich dostaw­ców, któ­rzy posia­dają bogate port­fo­lio wdro­żeń, dzięki któ­remu możemy oso­bi­ście prze­ko­nać się jak łatwe i przy­jemne może być korzy­sta­nie z ser­wisu na tele­fo­nie komór­ko­wym.

Po dru­gie zadbaj o przej­rzy­stość infor­ma­cji

Nie­zwy­kle ważna jest archi­tek­tura infor­ma­cji na stro­nie inter­ne­to­wej. Nie zmu­szaj odbior­ców do zasta­na­wia­nia się, jak dotrzeć do inte­re­su­ją­cych ich arty­ku­łów. Znajdź spo­sób, aby wyróż­nić szcze­gól­nie istotne działy i komu­ni­katy.

Bar­dzo waż­nym ele­men­tem archi­tek­tury infor­ma­cji w por­talu jest intu­icyjne, zapro­jek­to­wane z myślą o gru­pach doce­lo­wych menu główne. Pamię­taj, że odbior­cami por­talu mogą być nie tylko miesz­kańcy, ale rów­nież inwe­sto­rzy czy tury­ści. Jako uzu­peł­nie­nie głów­nej nawi­ga­cji, świet­nie spraw­dzają się sek­cje bane­rowe czy moduł „na skróty”, które pozwa­lają w gra­ficzny spo­sób wyróż­nić linki do istot­nych i chęt­nie prze­glą­da­nych infor­ma­cji. Ważne komu­ni­katy pre­zen­tuj w miej­scu stale widocz­nym i dostęp­nym, takim jak np. ruchomy pasek infor­ma­cyjny „przy­kle­jony” do dołu ekranu. Spraw­nie dzia­ła­jąca wyszu­ki­warka tre­ści, pozwoli szybko docie­rać do poszu­ki­wa­nych arty­ku­łów, a podział aktu­al­no­ści na kate­go­rie tema­tyczne upo­rząd­kuje je i pozwoli sku­tecz­niej docie­rać do poszcze­gól­nych grup odbior­ców. Dodat­ko­wym atu­tem będzie moż­li­wość wyróż­nie­nia na stro­nie głów­nej por­talu naj­waż­niej­szych aktu­al­no­ści i nad­cho­dzą­cych wyda­rzeń.

Istot­nym czyn­ni­kiem wpły­wa­ją­cym na odbiór tre­ści na stro­nie inter­ne­to­wej jest rów­nież jej pre­zen­ta­cja wizu­alna. Odpo­wied­nio prze­my­ślany, mini­ma­li­styczny i przej­rzy­sty lay­out gra­ficzny por­talu sprawi, że użyt­kow­nik z łatwo­ścią skupi się na klu­czo­wych ele­men­tach nawi­ga­cyj­nych strony i będzie poru­szał się po niej w spo­sób intu­icyjny.

Po trze­cie buduj spójny prze­kaz

Jeśli chcesz pozo­stać w bli­skim kon­tak­cie z odbior­cami, musisz być tam, gdzie oni, a więc także w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Zad­baj o to, by prze­kaz we wszyst­kich kana­łach był spójny z komu­ni­ka­cją, jaką sto­su­jesz na stro­nie inter­ne­to­wej. Pozwól użyt­kow­nikom strony www na dzie­le­nie się infor­ma­cjami ze zna­jo­mymi za pomocą spe­cjal­nych widże­tów, umoż­li­wia­ją­cych udo­stęp­nia­nie tre­ści w por­ta­lach social media. Dzięki temu dotrzesz do szer­szego grona odbior­ców oraz wzmoc­nisz swoją pozy­cję w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Pamię­taj także o tym, by w widocz­nym miej­scu na stro­nie mia­sta, gminy czy powiatu umie­ścić odno­śniki do pro­fi­lów na Face­booku, Insta­gramie, Twit­te­rze, kanału Youtube czy BIP.

Po czwarte zaska­kuj inno­wa­cyj­nymi roz­wią­za­niami

Bądź w sta­łym kon­tak­cie z odbior­cami, docie­raj do nich nawet wtedy, gdy prze­by­wają w pracy, szkole czy spa­ce­rują z psem! Nowo­cze­sna tech­no­lo­gia Web Push umoż­li­wia wysy­ła­nie bez­płat­nych powia­do­mień wprost na smart­fon czy kom­pu­ter użyt­kow­nika, nawet wtedy (w przy­padku urzą­dzeń mobil­nych), gdy nie korzy­sta on z prze­glą­darki inter­ne­to­wej. Dzięki takiemu roz­wią­za­niu sku­tecz­nie dotrzesz do miesz­kań­ców z waż­nymi komu­ni­ka­tami np. na temat ter­mi­nów wywozu odpa­dów, ostrze­że­niami mete­oro­lo­gicz­nymi, czy infor­ma­cjami zwią­za­nymi z panu­jącą pan­de­mią koro­na­wi­rusa (COVID-19). Takie powia­do­mie­nie wyświe­tla się jak każda inna noty­fi­ka­cja np. z apli­ka­cji mobil­nej, użyt­kow­nik zostaje natych­miast poin­for­mo­wany o nadej­ściu powia­do­mie­nia poprzez sygnał dźwię­kowy. Rozwią­za­nie to może z powo­dze­niem zastą­pić płatne bramki SMS, które gene­rują dodat­kowe koszty w budże­cie, a także wyma­gają od użyt­kow­nika poda­nia numeru tele­fonu, co nie każdy zechce uczy­nić.

PWA, czyli inno­wa­cja dla por­tali admi­ni­stra­cji publicz­nej

Kolej­nym roz­wią­za­niem, które warto roz­wa­żyć jest PWA. Pro­gres­sive Web App (PWA) to inno­wa­cyjna tech­no­lo­gia, która umoż­liwi „zain­sta­lo­wa­nie” strony inter­ne­to­wej mia­sta, gminy czy powiatu na urzą­dze­niu użyt­kow­nika i korzy­sta­nie z niej tak, jak z apli­ka­cji mobil­nej. Dzięki temu Twój por­tal będzie zawsze widoczny na ekra­nie smart­fona w postaci ikonki, która gwa­ran­tuje bły­ska­wiczny dostęp do infor­ma­cji za pomocą jed­nego klik­nię­cia. Dodat­kowo PWA działa zde­cy­do­wa­nie szyb­ciej niż kla­syczna strona www, co jak poka­zują sta­ty­styki, jest nie­sły­cha­nie ważne, ponie­waż ponad połowa użyt­kow­ników opusz­cza stronę inter­ne­tową, jeśli czas ocze­ki­wa­nia na wczy­ta­nie tre­ści prze­kra­cza 3 sekundy. Oba te ele­menty spra­wią, że użyt­kow­nicy znacz­nie chęt­niej będą zaglą­dali na Twoją stronę www, ponie­waż będzie to dla nich nie­zwy­kle łatwe i wygodne. Kolejną korzy­ścią z zasto­so­wa­nia PWA jest moż­li­wość prze­glą­da­nia strony nawet bez dostępu do inter­netu, a więc wszę­dzie tam gdzie połą­cze­nie inter­ne­towe czę­sto zawo­dzi lub jest nie­moż­liwe – np. w pociągu, samo­lo­cie czy na auto­stra­dzie.

Nowo­cze­sna strona inter­ne­towa mia­sta, gminy czy powiatu to nie lada wyzwa­nie. Taki por­tal powi­nien sku­piać się przede wszyst­kim na potrze­bach odbior­ców, które nie­ustan­nie się zmie­niają oraz na ich stale rosną­cych ocze­ki­wa­niach, bowiem każdy z nas porów­nuje korzy­sta­nie z ser­wisu www ze swoim naj­lep­szym doświad­cze­niem. Sku­teczny por­tal inter­ne­towy musi zatem na bie­żąco adap­to­wać się do zmie­niającego się oto­cze­nia i spraw­nie wyko­rzy­sty­wać nowo­cze­sne tech­no­lo­gie, by ofe­ro­wać użyt­kow­nikom tylko naj­lep­sze roz­wią­za­nia.


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok