ueue

Polityka Prywatności i ochrona danych osobowych

https://2clickportal.pl

1. Administratorem Danych na stronie https://2clickportal.pl jest Trol InterMedia sp. z o.o., ul. Poznańska 56, 64-510 Wronki, NIP: 7872080002, REGON: 301229936, KRS: 0000338626.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest: Justyna Mencwel, email: rodo@ti.pl, nr telefonu: 61 222 91 57.

3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony prywatności Użytkowników.

4. Administrator zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednim do zagrożeń oraz kategorii danych poziomem zabezpieczeń. W szczególności Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, kradzieżą, nieuprawnionym przetwarzaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. Administrator zapewnienia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe są przetwarzane i komu mogą być przekazane oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych.

6. Użytkownik wyraża osobną wyraźną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W innych przypadkach przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest dopuszczalne, gdy wymaga tego realizacja uprawnień lub spełnienie obowiązków wynikających z umowy lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez niego.

7. Administrator dostosowuje swoje działania zw. z przetwarzaniem danych osobowych do nowych przepisów, które wchodzą 25 maja 2018 r.

8. Dane podawane przez Użytkownika są wykorzystywane w następujących celach:
a) właściwe wykonanie przez Administratora zobowiązań wynikających z zawartych umów,
b) prawidłowe wykonanie innych niezbędnych czynności w ramach realizacji umowy (księgowanie, kontakt z Użytkownikami).
c) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów, tj. dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

9. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie zpostanowieniami Regulaminu.

10. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, NIP.

11. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo do modyfikacji, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.

12. Dane będą używane w celach zawarcia umowy, reklamacji, rozwiązania umowy, przez okres korzystania ze usług przez Użytkownika. Archiwizowanie danych trwa 5 lat od dokonania pierwszego zamówienia z uwzględnieniem ww. prawa do bycia zapomnianym tzn. usunięcia danych. Użytkownik zgłasza żądanie usunięcia danych wysyłając wiadomość email. Administrator niezwłocznie kasuje dane z bazy.

13. Na żądanie Użytkownika Administrator udziela informacji o przysługujących mu prawach. Informacje te mogą być udzielone na piśmie.

14. Dane osobowe Użytkowników mogą być za ich zgodą udostępniane podmiotom trzecim, jeżeli uzasadnione jest to charakterem świadczenia, a celem jest właściwa realizacja zadań przez Administratora.

15. Komunikacja elektroniczna między sprzętem Użytkownika a Administratorem podczas gromadzenia danych osobowych jest zaszyfrowana (SSL). Bazy danych zabezpieczone są przed nieuprawnionym dostępem do nich przez osoby trzecie.

16. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urząd Ochrony Danych Osobowych UODO (do 25 maja 2018 r. GIODO) , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Polityka Prywatności – Pliki COOKIES (Ciasteczka)


Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu i dotyczy wyłącznie przeglądania zawartości Strony https://2clickportal.pl.
Strona prowadzona pod adresem https://2clickportal.pl administrowana jest przez:

Trol InterMedia sp. z o.o., ul. Poznańska 56, 64-510 Wronki, NIP: 7872080002, REGON: 301229936, KRS: 0000338626..

Inspektorem ochrony danych osobowych jest: Justyna Mencwel, email: rodo@ti.pl, nr telefonu: 61 222 91 57. który dba o ochronę prywatności Użytkowników, a zbierane informacje za pomocą plików Cookies, służą do pomocy w administrowaniu Strony.


Czym są Pliki Cookies?

Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Strony, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) Użytkownika. Pliki Cookies, którymi posługuje się https://2clickportal.pl nie służą do zbierania danych osobowych Użytkowników. Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu Plików Cookies na swoim Urządzeniu.
Administrator informuje, że ruch na stronie jest monitorowany przez statystyki Google Analytics i ma to na celu gromadzenie danych o sposobie korzystania i popularności Strony. Korzystając ze strony Administratora, Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.


Rodzaje i cel korzystania przez https://2clickportal.pl Plików Cookies?

SESYJNE: przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po upływie pewnego czasu lub po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej.
Cel: m.in. polepszenie nawigacji na stronie.

STAŁE: pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika na jego Urządzeniu końcowym.
Cel: przechowywanie informacji o tym czy Użytkownik jest nowy, czy powracający oraz czy korzystał ze Strony za pośrednictwem Partnera.

ZEWNĘTRZNE: pliki cookies od serwisów partnerskich: np. facebook, google, google analytics.
Cel: prowadzenie statystyk i analiza zachowań w sieci oraz preferencje konsumenckie.


Jak włączyć/wyłączyć Pliki Cookies?

Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień przeglądarki, jednakże każda przeglądarka ma swój sposób zmiany ustawień i tak np. używając przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8.0 należy: 1) Wybrać z menu „Narzędzia", a następnie „Opcje internetowe"; 2) Przejść do zakładki „Prywatność"; 3) Użyć suwaka w celu ustawienia preferencji."

Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania Plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Strona informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność Strony.


Jakie dane są przetwarzane?

https://2clickportal.pl przetwarza dane podane dobrowolnie przez Użytkownika w celu otrzymywania aktualności związanych z działalnością Strony.
Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie odstępowania ich osobom trzecim.
Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ma możliwość zgłoszenia żądania usunięcia bądź poprawienia danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail.


Przekierowanie do innych stron

Strona https://2clickportal.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Użytkownik każdorazowo wchodząc na nową stronę WWW powinien zapoznać się z Polityka Prywatności – Pliki Cookies. Administrator https://2clickportal.pl nie ponosi odpowiedzialności za Politykę Prywatności – Pliki Cookies obowiązujące na tych stronach.


Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności – plików Cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok