ueue

Cyfrowa Gmina – nowe możliwości dofinansowania cyfryzacji w JST od 100 tys - 2 mln zł.

6 min. czytania

Już 18 października 2021r. zostanie uruchomiony pierwszy, z czterech naborów wniosków do Programu „Cyfrowa Gmina realizowanego w ramach Programu Polska Cyfrowa 2014-2020. Konkursy te skierowane są do wszystkich gmin w Polsce (miejskich, miejsko-wiejskich, wiejskich) i mają na celu wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa JST. Samorządy w ramach konkursu mogą otrzymać do 100% dofinansowania wydatków kwalifikowanych, przy czym minimalna wysokość grantu to 100 000 PLN, a maksymalna to 2 000 000 PLN. Końcowa data realizacji projektów przez samorządy w ramach Programu „Cyfrowa Gmina” to 30.09.2023 r

Możliwy do uzyskania przez daną Gminę poziom dofinansowania zostanie wskazany dla każdej gminy z chwilą uruchomienia naboru, zgodnie z opublikowanym wzorem, w zależności od liczby mieszkańców oraz wskaźnika dochodu podatkowego na 1 mieszkańca gminy i wskaźnika dla kraju. Ma to na celu, jak zapewnia Sekretarz stanu ds. cyfryzacji – Pan Janusz Cieszyński - proporcjonalne podzielenie środków finansowych, pomiędzy wszystkie jednostki samorządowe, z większym wsparciem skierowanym do tych mniej zamożnych. W sumie na realizację Programu Cyfrowa Gmina przeznaczona została kwota 1 mld PLN.

Oblicz maksymalną kwotę dotacji w programie "Cyfrowa Gmina" w kalkulatorze
(po kliknięciu w link zostanie otwarta nowa strona)

„Dzięki temu, że środki na ten program pochodzą z inicjatywy unijnej ReactUE stanowiącej reakcję na pandemię COVID-19, to kwalifikowalność inwestycji w ramach programu liczy się od momentu wybuchu pandemii, czyli od 1 lutego 2020 roku.To oznacza, że samorządy wnioskując o wsparcie mogą ubiegać się również o refinansowanie wydatków poniesionych w zeszłym roku”Wojciech Szajnar, dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Środki finansowe będzie można otrzymać na zadania związane z:

 • Cyfryzacja biur / jednostek publicznych / jednostek podległych i nadzorowanych (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) - zakup sprzętu IT i oprogramowania.
 • Zakup sprzętu IT dla:
 • szkół i placówek specjalnych (dostosowanego do potrzeb) w tym przekazanie przez szkoły sprzętu dla dzieci z rodzin po PGR,
 • domów dziecka, pieczy zastępczej, domów pomocy społecznej.
 • Szkolenia dla pracowników urzędu z obszaru cyberbezpieczeństwa, a także zaawansowanych usług cyfrowych.
 • Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych – minimum 30% środków z grantu.

Do wydatków kwalifikowanych w ramach Grantu zalicza się:


Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa niestanowiące środków trwałych

 • środki trwałe oraz sprzęt informatyczny[1] niezbędny do cyfryzacji JST oraz jednostek podległych i nadzorowanych (np. szkół, z wyłączeniem POZ), w tym realizacji e-usług, pracy i edukacji zdanej, zdalnej obsługi mieszkańców np. strony www oraz BIP w tym:
 • zakup i dostawa sprzętu informatycznego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami np. stacje robocze, skanery, signature pady, czytniki e-dowodu, słuchawki z mikrofonem, firewalle, routery i inny sprzęt sieciowy w celu poprawy cyberbezpieczeństwo

Wartości niematerialne i prawne

Oprogramowanie biurowe:

 • oprogramowanie ułatwiające/umożliwiające pracę, naukę zdalną (np. współdzielenie dokumentów, budowanie i przydzielanie list zadań, komunikatory),
 • oprogramowanie/systemy związane z komunikacją on – line: video-spotkania, wymiana plików i wiadomości, prowadzenie telekonferencji, transmisji, w tym systemy do zdalnej obsługi mieszkańców.
 • licencje, oprogramowanie umożliwiające korzystanie z podpisów elektronicznych,
 • oprogramowanie wspomagające cyberbezpieczeństwo w JST.
 • Kwalifikowany jest zakup, dostawa oraz ubezpieczenie środków trwałych, rzeczowych aktywów niestanowiących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 Usługi zewnętrzne 

usługi dotyczące analiz, ekspertyz:

 • diagnoza cyberbezpieczeństwa JST – wydatek obligatoryjny,
 • usługi doradcze – np. wsparcie w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, oceny zapotrzebowania JST w zakresie wydatków w ramach grantu – na ten wydatek możliwe jest przeznaczenie do 5 % wartości przyznanego grantu

 Pozostałe usługi:

 • inne usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa,
 • usługi szkoleniowe,
 • usługi informatyczne, w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania,
 • usługi dostępu do chmury obliczeniowej,
 •  usługi migracji danych do chmury obliczeniowej.

Każda runda naboru wniosków będzie trwała 30 dni, przy czym Gminy dopiero w dniu rozpoczęcia się naboru (zgodnie z informacjami zawartymi w Instrukcji wypełniania wniosku), będą mogły sprawdzić czy są uprawnione w tej rundzie do złożenia wniosku o grant.

Wniosek o przyznanie Grantu należy wypełnić za pomocą Generatora Wniosków Grantowych (GWG), zamieszczonego na stronie http://cyfrowa-gmina.p.lodz.pl/ (po kliknięciu w link zostanie otwarta nowa strona).

W celu skutecznego aplikowania o środki w ramach konkursu należy zapoznać się z dokumentacją projektową, a także dokonać gruntownej oceny zapotrzebowania Gminy, w zakresie wydatków kwalifikowanych w ramach Grantu, w tym w szczególności ze względu na zapewnienie cyberbezpieczeństwa.

Powyższe usługi doradcze, są możliwe do uzyskania wsparcia w ramach Programu „Cyfrowa Gmina” do 5% wartości przyznanego grantu.

Złożone wnioski podlegają ocenie formalno-merytorycznej, przez Komisję Przyznającą Granty w oparciu o kryteria wyboru projektów grantowych, zgodnie z dokumentacją konkursową. Ocena ta trwa 30 dni od daty zakończenia naboru. Wyniki oceny formalno-merytorycznej zostaną opublikowane na Stronie internetowej Operatora/ Grantobiorcy, a informacja o zakończeniu oceny zostanie wysłana przez GWG do Wnioskodawców.

Projekt może zostać wybrany do dofinansowania, jeżeli jednocześnie:

 • spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał wymaganą liczbę punktów;
 • wnioskodawca nie został wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy wdrożeniowej.

Po uzyskaniu informacji o przyznaniu Grantu, Gmina musi dostarczyć niezbędne dokumenty do  zawarcia w formie elektronicznej Umowy o powierzenie Grantu. Środki z grantu zostaną wypłacone w terminie 40 dni roboczych od dnia wejścia w życie Umowy. Po zakończeniu projektu, samorząd jest zobowiązany złożyć za pomocą GWG wniosek rozliczający z uwzględnieniem osiągnięcia wskaźników, a także należy przekazać dokumentację finansową potwierdzającą poniesienie wydatków. Wniosek rozliczający jest weryfikowany w terminie 60 dni, licząc od dnia jego złożenia.

Gmina otrzymująca Grant zobowiązuje się do utrzymania efektów projektu przez okres minimum 2 lat od dnia jego zakończenia.

Więcej informacji na temat Programu „Cyfrowa Gmina” jest dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina  (po kliknięciu w link,  zostanie otwarta nowa strona)

Zapraszamy do dołączenia do grupy na Facebooku Cyfrowa Gmina, gdzie dzielimy się wiedzą i informacjami na temat projektu "Cyfrowa Gmina".
Zapraszamy do dołączenia https://www.facebook.com/groups/398472985052294/

[1] Pod pojęciem sprzęt informatyczny należy rozumieć również sprzęt z zakresu teleinformatyki.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok