ueue

4 sprawdzone sposoby na skuteczną komunikację - nowoczesna strona internetowa powiatu, miasta, gminy

5 min. czytania

Młode poko­le­nia wycho­wane w dobie smart­fo­nów i mediów spo­łecz­no­ścio­wych coraz czę­ściej ocze­kują od samo­rzą­dów szyb­kiego i wygod­nego dostępu do infor­ma­cji na temat ich naj­bliż­szego oto­cze­nia. Mło­dzi ludzie, przy­zwy­cza­jeni do kon­su­mo­wa­nia ogrom­nej ilo­ści infor­ma­cji w ciągu dnia oraz bły­ska­wicz­nej inte­rak­cji, z jakimi mają do czy­nie­nia na popu­lar­nych por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych takich jak: Face­book czy Insta­gram, sta­wiają przed lokal­nymi wła­dzami ogromne wyzwa­nia. Jak speł­nić te ocze­ki­wa­nia? Jak nawią­zać i utrzy­mać sku­teczną komu­ni­ka­cję z miesz­kań­cami mia­sta, gminy czy powiatu? Odpo­wie­dzią na te pro­blemy jest nowo­cze­sna strona inter­ne­towa.

Po pierw­sze zapew­nij kom­fort korzy­sta­nia na urzą­dze­niach mobil­nych

Ponad 60% ruchu inter­ne­to­wego pocho­dzi obec­nie z tele­fo­nów komór­ko­wych. Spe­cja­li­ści pro­gno­zują, że rosnący trend wyko­rzy­sty­wa­nia smart­fo­nów do codzien­nego prze­glą­da­nia inter­netu będzie utrzy­my­wał się jesz­cze przez przy­naj­mniej kilka kolej­nych lat. Co za tym idzie, jed­nym z klu­czo­wych aspek­tów dobrej strony inter­ne­to­wej jest jej per­fek­cyjne dosto­so­wa­nie do urzą­dzeń mobil­nych. W tym zakre­sie nie warto cho­dzić na kom­pro­misy.

Strony inter­ne­towe w tech­no­lo­gii Respon­sive Web Design (RWD), która pozwala na dyna­miczną zmianę lay­outu oraz auto­ma­tyczne dosto­so­wa­nie tre­ści i układu do roz­dziel­czo­ści ekranu, ofe­ruje dziś każda agen­cja zaj­mu­jąca się budo­wa­niem stron www. Nie każda nato­miast posiada wystar­cza­jące wie­dzę i doświad­cze­nie, aby robić to dobrze, z zacho­wa­niem stan­dar­dów, zasad uży­tecz­no­ści i naj­lep­szych prak­tyk zwią­za­nych z User Expe­rience (UX). Warto wybie­rać takich dostaw­ców, któ­rzy posia­dają bogate port­fo­lio wdro­żeń, dzięki któ­remu możemy oso­bi­ście prze­ko­nać się jak łatwe i przy­jemne może być korzy­sta­nie z ser­wisu na tele­fo­nie komór­ko­wym.

Po dru­gie zadbaj o przej­rzy­stość infor­ma­cji

Nie­zwy­kle ważna jest archi­tek­tura infor­ma­cji na stro­nie inter­ne­to­wej. Nie zmu­szaj odbior­ców do zasta­na­wia­nia się, jak dotrzeć do inte­re­su­ją­cych ich arty­ku­łów. Znajdź spo­sób, aby wyróż­nić szcze­gól­nie istotne działy i komu­ni­katy.

Bar­dzo waż­nym ele­men­tem archi­tek­tury infor­ma­cji w por­talu jest intu­icyjne, zapro­jek­to­wane z myślą o gru­pach doce­lo­wych menu główne. Pamię­taj, że odbior­cami por­talu mogą być nie tylko miesz­kańcy, ale rów­nież inwe­sto­rzy czy tury­ści. Jako uzu­peł­nie­nie głów­nej nawi­ga­cji, świet­nie spraw­dzają się sek­cje bane­rowe czy moduł „na skróty”, które pozwa­lają w gra­ficzny spo­sób wyróż­nić linki do istot­nych i chęt­nie prze­glą­da­nych infor­ma­cji. Ważne komu­ni­katy pre­zen­tuj w miej­scu stale widocz­nym i dostęp­nym, takim jak np. ruchomy pasek infor­ma­cyjny „przy­kle­jony” do dołu ekranu. Spraw­nie dzia­ła­jąca wyszu­ki­warka tre­ści, pozwoli szybko docie­rać do poszu­ki­wa­nych arty­ku­łów, a podział aktu­al­no­ści na kate­go­rie tema­tyczne upo­rząd­kuje je i pozwoli sku­tecz­niej docie­rać do poszcze­gól­nych grup odbior­ców. Dodat­ko­wym atu­tem będzie moż­li­wość wyróż­nie­nia na stro­nie głów­nej por­talu naj­waż­niej­szych aktu­al­no­ści i nad­cho­dzą­cych wyda­rzeń.

Istot­nym czyn­ni­kiem wpły­wa­ją­cym na odbiór tre­ści na stro­nie inter­ne­to­wej jest rów­nież jej pre­zen­ta­cja wizu­alna. Odpo­wied­nio prze­my­ślany, mini­ma­li­styczny i przej­rzy­sty lay­out gra­ficzny por­talu sprawi, że użyt­kow­nik z łatwo­ścią skupi się na klu­czo­wych ele­men­tach nawi­ga­cyj­nych strony i będzie poru­szał się po niej w spo­sób intu­icyjny.

Po trze­cie buduj spójny prze­kaz

Jeśli chcesz pozo­stać w bli­skim kon­tak­cie z odbior­cami, musisz być tam, gdzie oni, a więc także w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Zad­baj o to, by prze­kaz we wszyst­kich kana­łach był spójny z komu­ni­ka­cją, jaką sto­su­jesz na stro­nie inter­ne­to­wej. Pozwól użyt­kow­nikom strony www na dzie­le­nie się infor­ma­cjami ze zna­jo­mymi za pomocą spe­cjal­nych widże­tów, umoż­li­wia­ją­cych udo­stęp­nia­nie tre­ści w por­ta­lach social media. Dzięki temu dotrzesz do szer­szego grona odbior­ców oraz wzmoc­nisz swoją pozy­cję w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Pamię­taj także o tym, by w widocz­nym miej­scu na stro­nie mia­sta, gminy czy powiatu umie­ścić odno­śniki do pro­fi­lów na Face­booku, Insta­gramie, Twit­te­rze, kanału Youtube czy BIP.

Po czwarte zaska­kuj inno­wa­cyj­nymi roz­wią­za­niami

Bądź w sta­łym kon­tak­cie z odbior­cami, docie­raj do nich nawet wtedy, gdy prze­by­wają w pracy, szkole czy spa­ce­rują z psem! Nowo­cze­sna tech­no­lo­gia Web Push umoż­li­wia wysy­ła­nie bez­płat­nych powia­do­mień wprost na smart­fon czy kom­pu­ter użyt­kow­nika, nawet wtedy (w przy­padku urzą­dzeń mobil­nych), gdy nie korzy­sta on z prze­glą­darki inter­ne­to­wej. Dzięki takiemu roz­wią­za­niu sku­tecz­nie dotrzesz do miesz­kań­ców z waż­nymi komu­ni­ka­tami np. na temat ter­mi­nów wywozu odpa­dów, ostrze­że­niami mete­oro­lo­gicz­nymi, czy infor­ma­cjami zwią­za­nymi z panu­jącą pan­de­mią koro­na­wi­rusa (COVID-19). Takie powia­do­mie­nie wyświe­tla się jak każda inna noty­fi­ka­cja np. z apli­ka­cji mobil­nej, użyt­kow­nik zostaje natych­miast poin­for­mo­wany o nadej­ściu powia­do­mie­nia poprzez sygnał dźwię­kowy. Rozwią­za­nie to może z powo­dze­niem zastą­pić płatne bramki SMS, które gene­rują dodat­kowe koszty w budże­cie, a także wyma­gają od użyt­kow­nika poda­nia numeru tele­fonu, co nie każdy zechce uczy­nić.

PWA, czyli inno­wa­cja dla por­tali admi­ni­stra­cji publicz­nej

Kolej­nym roz­wią­za­niem, które warto roz­wa­żyć jest PWA. Pro­gres­sive Web App (PWA) to inno­wa­cyjna tech­no­lo­gia, która umoż­liwi „zain­sta­lo­wa­nie” strony inter­ne­to­wej mia­sta, gminy czy powiatu na urzą­dze­niu użyt­kow­nika i korzy­sta­nie z niej tak, jak z apli­ka­cji mobil­nej. Dzięki temu Twój por­tal będzie zawsze widoczny na ekra­nie smart­fona w postaci ikonki, która gwa­ran­tuje bły­ska­wiczny dostęp do infor­ma­cji za pomocą jed­nego klik­nię­cia. Dodat­kowo PWA działa zde­cy­do­wa­nie szyb­ciej niż kla­syczna strona www, co jak poka­zują sta­ty­styki, jest nie­sły­cha­nie ważne, ponie­waż ponad połowa użyt­kow­ników opusz­cza stronę inter­ne­tową, jeśli czas ocze­ki­wa­nia na wczy­ta­nie tre­ści prze­kra­cza 3 sekundy. Oba te ele­menty spra­wią, że użyt­kow­nicy znacz­nie chęt­niej będą zaglą­dali na Twoją stronę www, ponie­waż będzie to dla nich nie­zwy­kle łatwe i wygodne. Kolejną korzy­ścią z zasto­so­wa­nia PWA jest moż­li­wość prze­glą­da­nia strony nawet bez dostępu do inter­netu, a więc wszę­dzie tam gdzie połą­cze­nie inter­ne­towe czę­sto zawo­dzi lub jest nie­moż­liwe – np. w pociągu, samo­lo­cie czy na auto­stra­dzie.

Nowo­cze­sna strona inter­ne­towa mia­sta, gminy czy powiatu to nie lada wyzwa­nie. Taki por­tal powi­nien sku­piać się przede wszyst­kim na potrze­bach odbior­ców, które nie­ustan­nie się zmie­niają oraz na ich stale rosną­cych ocze­ki­wa­niach, bowiem każdy z nas porów­nuje korzy­sta­nie z ser­wisu www ze swoim naj­lep­szym doświad­cze­niem. Sku­teczny por­tal inter­ne­towy musi zatem na bie­żąco adap­to­wać się do zmie­niającego się oto­cze­nia i spraw­nie wyko­rzy­sty­wać nowo­cze­sne tech­no­lo­gie, by ofe­ro­wać użyt­kow­nikom tylko naj­lep­sze roz­wią­za­nia.


Ustawienia plików cookie

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej