ueue
Sebastian Sikora
Sebastian Sikora
13 / 02 / 2022

„Dostępny samorząd – granty” – kolejna możliwość uzyskania do 250 000 zł na dostępność usług, w tym na dostępność cyfrową dla JST i jednostek podległych

9 min. czytania

Już wkrótce Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosi nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Dostępny samorząd - granty”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjneCelem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez JST dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w Ustawie o dostępności z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.).

Ogólna pula środków przeznaczona na projekt wynosi 81,5 mln zł, w tym dla małych grantów jest to 52 mln zł, natomiast dla dużych grantów 29,5 mln zł. Maksymalna wartość grantu dla jednego wnioskodawcy wynosi 100 000 zł (mały grant) albo, gdy przedsięwzięcie przewiduje dostosowania architektoniczne o większej skali, 250 000 zł (duży grant). W przypadku dużego grantu wnioskodawca będzie zobowiązany do sfinansowania ze środków własnych części zaplanowanych dostosowań w kwocie stanowiącej równowartość co najmniej 20% kwoty rozliczonego grantu.

W związku z powyższym, planuje się objęcie wsparciem ok. 620 projektów.

„Duży grant – przedsięwzięcie grantowe przewidujące dostosowania architektoniczne o większej skali, którego kwota grantu nie przekracza kwoty 250 000,00 zł, a wydatki zaliczone do cross-financingu i środków trwałych łącznie przekraczają kwotę 150 000,00 zł.

Dostosowania architektoniczne o większej skali – pod tym pojęciem należy rozumieć dostosowania w obszarze dostępności architektonicznej, dla których kwoty wydatków określone we wniosku o udzielenie grantu zaliczone do cross-financingu i środków trwałych łącznie przekraczają kwotę 150 000,00 zł.”

Kiedy i jak złożyć wniosek ?

Wniosek o udzielenie grantu należy złożyć w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze (do godziny, która również zostanie w nim wskazana) na formularzu,
w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem generatora wniosków. Z posiadanych informacji nabór przez PFRON prawdopodobnie zostanie ogłoszony w najbliższych 2-3 tygodniach. Jednakże ostateczne terminy składania wniosków o udzielenie grantu oraz adres strony internetowej generatora wniosków zostaną podane w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie grantu, zamieszczonym na stronie internetowej PFRON. Jeżeli w ramach naboru wniosków o udzielenie grantu kwota grantów w złożonych wnioskach o udzielenie grantów przekroczy 120% kwoty określonej w ust. 1.3 Regulaminu dla małych i dużych grantów, termin składania wniosków dla małych grantów może ulec skróceniu. O skróceniu terminu naboru PFRON poinformuje stosownym komunikatem na swojej stronie internetowej, nie później jednak niż na 3 dni robocze przed planowanym terminem zakończenia naboru.

Planowany okres realizacji projektu grantowego nie może przekraczać 12 miesięcy i powinien zawierać się w przedziale czasowym od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2023 roku.

Kto może starać się o grant?

 • Do udziału w naborze wniosków o udzielenie grantu są uprawnione JST, które zamierzają poprawić dostępność usług w swoich jednostkach organizacyjnych, które nie były objęte wsparciem z zakresu poprawy dostępności w ramach innych programów/projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyłączenie powyższe nie obejmuje jednostek organizacyjnych, które uzyskały wsparcie szkoleniowe lub doradcze.
 • Do udziału w konkursie uprawniony jest Wnioskodawca, który najpóźniej w dniu złożenia wniosku grantowego - wyznaczył Koordynatora do spraw dostępności oraz opublikował na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 • Ewentualny Wnioskodawca na etapie realizacji projektu grantowego, musi skorzystać ze wsparcia doradczego podmiotu lub eksperta, posiadającego doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz zapewnienia dostępności.

Dodatkowo: 

 • JST może złożyć w naborze wniosków o udzielenie grantu tylko jeden wniosek.
 • W ramach przedsięwzięcia grantowego wnioskodawca może wnioskować o finansowanie działań mających na celu poprawę dostępności usług w więcej niż jednej jednostce organizacyjnej.
 • Planowany okres realizacji projektu grantowego nie może przekraczać 12 miesięcy i powinien zawierać się w przedziale czasowym od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2023 roku.

„Jednostki samorządu terytorialnego (JST) – gminy, powiaty i województwa w rozumieniu Konstytucji RP (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1668, z późn. zm.),

Jednostki organizacyjne JST – jednostki nieposiadające osobowości prawnej tworzone przez gminy, powiaty oraz województwa do wykonywania zadań odpowiednio gminy, powiatu lub województwa.”

 • Zgodnie z dokumentacją konkursową premiowani dodatkowymi punktami na II etapie oceny wniosków, są podmioty które złożyły wniosek i posiadają niższy niż średni wskaźnik dochodów podatkowych na rok 2021 na mieszkańca – więcej informacji w Regulaminie grantu.
 • Dodatkowe punkty mogą również uzyskać JST, które uczestniczyły w realizacji projektu  MSWiA nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/19 pn. „Samorząd bez barier” lub projektów wyłonionych w konkursie POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20 pn. „Konkurs dostępny samorząd” – weryfikacja na podstawie załącznika nr 7 do Regulaminu grantu.

Na co można uzyskać dofinansowanie ?

Wydatki w ramach projektu grantowego należy przedstawić we wniosku na udzielenie grantu w formie budżetu przedsięwzięcia grantowego. Wydatki w ramach przedsięwzięcia grantowego są możliwe do sfinansowania, jeżeli spełniają następujące warunki:

 • są niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia grantowego,
 • są racjonalne i efektywne,
 • zostały poniesione w okresie realizacji przedsięwzięcia grantowego,
 • są prawidłowo udokumentowane,
 • zostały przewidziane w budżecie przedsięwzięcia grantowego,
 • są zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku, czyli sfinansowanie całkowite lub częściowe tego samego wydatku dwa razy ze środków publicznych.

Wydatki kwalifikowane

Wydatkiem kwalifikowalnym do wsparcia w ramach grantu jest:

 1. Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków, w szczególności poprzez:
 • budowę lub modernizację pochylni, dojścia do obiektu, wykonanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami;
 • dostawę, zakup i montaż: podnośnika, platformy schodowej, windy wewnętrznej lub przyściennej, innych urządzeń do transportu pionowego.


2. Instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych, w szczególności poprzez:

 • zakup i montaż drzwi wejściowych oraz wewnętrznych o szerokości w świetle co najmniej 90 cm, w tym zakup i montaż drzwi przesuwnych;
 • przystosowanie podłoża pod powierzchnie antypoślizgowe oraz zakup i ułożenie powierzchni antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych;
 • montaż domofonów, włączników światła (na wysokości max 1,1 m);
 • dostawę, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych;
 • roboty związane z likwidacją progów oraz przystosowaniem ciągów komunikacyjnych i innych przejść o zróżnicowanych poziomach podłogi do poruszania się na wózku inwalidzkim.

 3. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy, w szczególności poprzez:

 • zakup i montaż planów tyflograficznych,
 •  zakup i montaż tablic z informacją pisaną i piktograficzną,
 •  oznakowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych alfabetem Braille'a.

4. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób, w szczególności poprzez zakup i montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej – sygnalizacyjnej i alarmowej w obiektach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami.

5.  Zapewnienie dostępności cyfrowej, poprzez spełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848).

6. Obsługę osób korzystających z usług JST z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje.

7. Instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

8.  Zapewnienie na stronie internetowej JST informacji o zakresie jej działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania.

9.  Zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z JST w formie określonej w tym wniosku.

10.  Koszty przygotowania przedsięwzięcia grantowego oraz koszty doradztwa w zakresie dostępności w trakcie realizacji przedsięwzięcia grantowego.

Pozostałe istotne informacje:

 • W ramach naboru wniosków o udzielenie grantu obowiązywać będą kryteria oceny wniosku. Ocena wniosków podzielona jest na dwa etapy, w którym poszczególne wnioski będą oceniane punktowo przez Komisję Oceny Wniosków. W ramach kryteriów oceny wniosku – I etap, wniosek o udzielenie grantu może otrzymać maksymalnie 16 punktów, a w ramach II etapu – nawet 20 punktów.
 • Grant na realizację danego projektu będzie wypłacony w formie transzy w ciągu 30 dni kalendarzowych, po podpisaniu umowy pomiędzy PFRON a JST. Pozostała kwota grantu, jako zwrot poniesionych wydatków, zostanie rozliczona w terminie 30 dni kalendarzowych od zatwierdzenia przez PFRON sprawozdania końcowego, które również powinno być zatwierdzone w terminie 30 dni kalendarzowych od daty przesłania przez JST prawidłowo sporządzonego i kompletnego sprawozdania końcowego.
 • JST, która otrzyma grant, zobowiązana jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków grantu w sposób przejrzysty. Ewidencja wydatków musi umożliwiać identyfikację poszczególnych operacji związanych z grantem, a ponoszone wydatki, muszą być dokumentowane za pomocą dowodów księgowych, spełniających wymagania określone w przepisach o rachunkowości.
 • JST wydatkuje środki zgodnie z umową o powierzenie grantu i budżetem przedsięwzięcia grantowego. W toku realizacji przedsięwzięcia grantowego nie jest dopuszczalne wprowadzanie zmian w budżecie bez uzgodnienia z PFRON, a ewentualne propozycje zmian muszą być zgłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem.
 • Ewentualną konsekwencją uchybień w realizacji przedsięwzięcia grantowego może być rozwiązanie umowy o powierzenie grantu oraz konieczność zwrotu kwoty grantu powiększonej o odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

Poniżej przedstawiamy załączniki do planowanego naboru wniosku w ramach projektu pozakonkursowego „Dostępny samorząd – granty”.

Informacje te również są dostępne na stronie https://www.pfron.org.pl (po kliknięciu w link, zostanie otwarta nowa strona).

Zapraszamy do dołączenia do grupy na Facebooku, gdzie dzielimy się wiedzą i informacjami na temat projektu.
Zapraszamy do dołączenia 
https://www.facebook.com/groups/398472985052294/

Załączniki:

Dokumentacja konkursowa
Format: zip
Pobierz
Ustawienia plików cookie

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej