ueue
Sebastian Sikora
Sebastian Sikora

Już od dzisiaj - Prawo do złożenia wniosku o zapewnienie dostępności

4 min. czytania

W dniu dzisiejszym tj. 6 września 2021 roku wchodzi w życie kolejny ważny przepis z punktu widzenia funkcjonowania podmiotów publicznych.

Zgodnie z Ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. to od 6 września 2021 roku, każdy obywatel ma prawo poinformować podmiot  publiczny o braku jego dostępności w kwestii architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej (dot. artykułu 6 Ustawy), a Osoby ze szczególnymi potrzebami, a także ich ustawowi pełnomocnicy, będą mogli złożyć wnioski na zapewnienie dostępności.

Art. 6. Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują:
1) w zakresie dostępności architektonicznej:
a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. ©Kancelaria Sejmu s. 4/25 02.07.2020 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875),
e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób;

2) w zakresie dostępności cyfrowej – wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;
3) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
a) obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
b) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

W przypadku, gdy osoba ze szczególnymi potrzebami, aby załatwić swoją sprawę w danym urzędzie lub instytucji, potrzebuje zapewnienia dostępności architektonicznej lub cyfrowej, może z dniem 6 września 2021 roku, złożyć wniosek o zapewnienie tej dostępności.

Jednakże w sytuacji gdy:

  • pomimo złożenia wniosku, podmiot publiczny nie zapewni dostępności w przeciągu 14 dni i nie poinformuje, że potrzebuje na to więcej czasu,
  • podmiot publiczny poinformuje, że potrzebuje więcej czasu, ale nie zapewni dostępności w ciągu maksymalnie 2 miesięcy,
  • podmiot  publiczny odmówi zapewnienia dostępności (nawet jeśli zapewni dostęp alternatywny)

Uprawnione osoby i ich pełnomocnicy mogą złożyć skargę na brak dostępności do Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Na wniesienie skargi osoba ze szczególnymi potrzebami ma 30 dni od upływu terminu, w którym podmiot publiczny miał zapewniać dostępność po złożeniu ww. wniosku (14  dni, lub maksymalnie 2 miesiące).

Wnosząc wniosek i skargę trzeba spełnić wymagania formalne np. podać dane kontaktowe, czy wskazać konkretne bariery, które utrudniły lub uniemożliwiły dostępność. Szczegółowe wymagania formalne opisano w art. 30 ust. 3 i art. 32 ust. 3 ustawy. Następnie Prezes PFRON w drodze decyzji, nakazuje lub odmawia nakazania podmiotowi publicznemu zapewnienie dostępności, przy czym egzekucją grzywien w celu przymuszenia podmiotu publicznego do realizacji zadania dostępności, zajmuje się właściwy miejscowo Naczelnik Urzędu Skarbowego.

Więcej nt. nowego prawa w portalu Gazety Prawnej -
https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/8238061,urzedy-muzea-osoby-niepelnosprawne-brak-dostepnosci-bariery-grzywna.html

Dostępność cyfrowa, zgodność z polskim prawem ważnym aspektem wyboru partnera technologicznego do opracowania serwisu www i BIP


Ustawa o dostępności cyfrowej, nakłada na wszystkie jednostki administracji publicznej nowe obowiązki w zakresie dostosowania znajdujące się w zarządzaniu przez te podmioty stron www, aplikacji mobilnych oraz aplikacji BIP. Strony WWW jednostek muszą być dostosowane do wymogów WCAG 2.1 oraz zawierać Deklarację Dostępności zgodnie ze wzorem opublikowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji.


2ClickPortal spełnia wszystkie wymogi prawne i technologiczne w niskiej opłacie miesięcznej, gwarantując:

  • stałe dostosowanie oprogramowania 2ClickPortal do przepisów prawa
  • utrzymanie portalu na serwerach, backup i wysoki poziom bezpieczeństwa danych
  • wynajem oprogramowania 2ClickPortal oraz jego stałą aktualizację funkcjonalną
  • dostęp do wszystkich posiadanych w ofercie modułów i funkcjonalności
  • stałe wsparcie techniczne i pomoc
  • nowoczesny design i stały rozwój oprogramowania 2ClickPortal
  • Certyfikat SSL

Wdrożenie nowego Portalu w ciągu dwóch tygodni - czy to możliwe ?

Klasyczne wdrożenie portalu dla JST trwa od 2-4 miesięcy. 2ClickPortal Cloud gwarantuje wdrożenie portalu w ciągu zaledwie 14 dni.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok