ueue
Sebastian Sikora
Sebastian Sikora

„Dostępność Plus dla zdrowia” – druga edycja projektu grantowego dla POZ na poprawę dostępności oferowanych usług.

10 min. czytania

Od 31 stycznia 2022 roku trwa  drugi nabór wniosków  w ramach Projektu grantowego pn. „Dostępność Plus dla zdrowia”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia). Organizatorem Naboru jest Ministerstwo Zdrowia – Departament Innowacji, u. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, pełniące funkcję Grantodawcy.

Celem wsparcia grantowego jest poprawa dostępności placówek podstawowej opieki zdrowotnej dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez wdrożenie wybranych wymagań określonych w „Standardzie Dostępności POZ”.
Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym i ma charakter otwarty, czyli trwa do wyczerpania alokacji, ale nie później niż do 30 czerwca 2022 roku. 

 • Wysokość alokacji środków w ramach Naboru wynosi 73 000 000 zł.
 • Minimalna wartość Grantu, o którą można wnioskować to 150 000 zł.
 • Maksymalna wartość Grantu, o którą można wnioskować to 720 000 zł.

Wartość dofinansowania: 100%. Nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego.

Okres realizacji Przedsięwzięcia: do 18 miesięcy nie później niż do 31.08.2023 r.

Kto może ubiegać się o grant ?

Wnioskodawcą w ramach projektu grantowego może być tylko świadczeniodawca udzielający, na dzień składania Wniosku, w placówce medycznej, w której planowana jest realizacja Przedsięwzięcia, świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, co najmniej od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 18, łącznie minimum w trzech zakresach:

 • „świadczenia lekarza POZ”,
 • „świadczenia pielęgniarki POZ”, 
 • „świadczenia położnej POZ”,

Świadczenia te muszą być udzielane na podstawie umowy, bezpośrednio zawartej pomiędzy Wnioskodawcą, a Narodowym Funduszem Zdrowia lub na podstawie umowy zawartej przez Wnioskodawcę z innym świadczeniodawcą posiadającym umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wnioskodawcą nie może być świadczeniodawca, z którym zawarto umowę o powierzenie grantu w ramach niniejszego Naboru oraz w ramach naboru nr 1/POZ/2019. Jeden Wnioskodawca może otrzymać wyłącznie jeden Grant w ramach Naboru.

Nowością w tym naborze jest narzędzie do składania wniosków. Do tego celu posłuży Platforma Obsługi Projektów Inwestycyjnych Ministerstwa Zdrowia (POPI). Pierwszym krokiem powinno być założenie tam konta, przy wykorzystaniu profilu zaufanego. Do złożenia wniosku za pośrednictwem tego systemu oraz podpisania umowy o powierzenie grantu należy posiadać dodatkowo kwalifikowany podpis elektroniczny. Podpis taki musi posiadać osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

Na co można uzyskać wsparcie ?

Przedmiotem Grantu może być Przedsięwzięcie polegające na realizacji zadań umożliwiających spełnienie wybranych przez Wnioskodawcę wymagań, zawartych w nowo opracowanym Standardzie Dostępności POZ, stanowiącym obszerny ponad 140 stronicowy załącznik nr 1 w dokumentacji konkursowej, który szczegółowo opisuje, jakiego typu przedsięwzięcia mogą lub powinny być realizowane w ramach grantu.

Standard  jest narzędziem do realizacji projektu, poradnikiem dla placówek medycznych i składa się z wymagań obowiązkowych wynikających z ustawy o dostępności i spoza jej obszaru (między innymi ze standardów, wytycznych, zasad projektowania uniwersalnego, Konwencji ONZ i doświadczeń osób ze szczególnymi potrzebami) oraz z wymagań dodatkowych wynikających z ustawy o dostępności i spoza jej obszaru (między innymi ze standardów, wytycznych, zasad projektowania uniwersalnego, Konwencji ONZ i doświadczeń osób ze szczególnymi potrzebami).

W niniejszym dokumencie zastosowano następującą kategoryzację możliwych do wsparcia zadań:

 • wymogi wynikające z ustawy o dostępności:
  • obowiązkowe (UO)
  • dodatkowe (UD)
  • wymogi wynikające spoza ustawy o dostępności:
   • obowiązkowe (sUO)
   • dodatkowe (sUD).

Uwaga !!!

Jeżeli placówka chce pozyskać środki finansowe z projektu grantowego Dostępność Plus dla zdrowia, powinna w pierwszej kolejności zaplanować wydatki związane z zadaniami przedstawionymi w Standardzie, najlepiej z zakresu wymogów obowiązkowych wynikających z ustawy oraz wymogów obowiązkowych wynikających spoza ustawy (UO+sUO).

Do kategorii obowiązkowych zadań wynikających z ustawy o dostępności należą między innymi:

 • zapewnienie dostępności architektonicznej dla wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków
 • zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.
 • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.
 • zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.
 • zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej oraz aplikacji mobilnej placówki zgodnie z wymogami WCAG 2.1, w tym opublikowanie na stronie www placówki informacji o zakresie działalności w trzech formatach; deklaracja dostępności, publikacja dokumentów i treści dostępnych.
 • zapewnienie przez placówkę dostępu alternatywnego do informacji.
 • utworzenie i utrzymanie wsparcia komunikacji  oraz zapewnienie technicznych rozwiązań dla wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie narządu słuchu i mowy.

To tylko niektóre z całego katalogu zadań podlegających wsparciu, które szczegółowo i precyzyjnie zadania zostały określone – Standardzie Dostępności POZ.

Uwaga!

W związku z limitami dotyczącymi cross-financingu oraz zakupu środków trwałych, m.in. nie ma możliwości realizacji w ramach Grantu, wyłącznie zadań związanych z pracami budowlanymi, remontowo–adaptacyjnymi i zakupem infrastruktury na stałe związanej z nieruchomością lub polegających na zakupie środków trwałych.

Przedsięwzięcie grantowe może dotyczyć wyłącznie jednego miejsca udzielania świadczeń, tj. placówki medycznej. W przypadku świadczeniodawcy posiadającego więcej niż jedno miejsce świadczenia usług, do decyzji Wnioskodawcy należy wybór, które z tych miejsc (lokalizacji) zostanie objęte zakresem Przedsięwzięcia.

Uwaga !!!

Obligatoryjnym zadaniem w ramach grantu jest podjęcie współpracy z organizacją pozarządową reprezentującą osoby z niepełnosprawnościami, w zakresie np. konsultowania poziomu dostępności placówki, w tym sposobu wdrożenia wyników audytów – informacja ta musi być ujęta we Wniosku oraz Harmonogramie realizacji projektu (HRP), jako zadanie kosztowe lub bezkosztowe.

Jakie wskaźniki realizacji projektu są do osiągnięcia ?

W przypadku zaplanowania w ramach Przedsięwzięcia działań związanych ze szkoleniami lub doradztwem, co jest rekomendowane, Grantobiorca zobowiązany jest w trakcie realizacji monitorować wykonanie następujących wskaźników (jednego lub dwóch w zależności od zaplanowanej tematyki szkoleń), tj

 • Liczba pracowników placówki medycznej, którzy podnieśli kompetencje w zakresie obsługi pacjenta z niepełnosprawnościami,
 • Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych,

Grantobiorca w trakcie realizacji Przedsięwzięcia będzie zobowiązany wydelegować, co najmniej 1 osobę na dwudniowe szkolenie centralne z zakresu komunikacji z pacjentem ze szczególnymi potrzebami organizowane przez Ministerstwo Zdrowia (szkolenie stacjonarne lub zdalne w zależności od warunków epidemicznych).

Inne ważne informacje

Dokumenty aplikacyjne składa się w formie elektronicznej na Platformie Obsługi Projektów Inwestycyjnych pod adresem https://e-inwestycje.mz.gov.pl  przez uprawnioną osobę zgodnie z reprezentacją podmiotu za pomocą podpisu kwalifikowanego.

Wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia rozeznania rynku dla każdego wydatku zaplanowanego w budżecie celem potwierdzenia, że przyjęta cena nie jest wyższa niż rynkowa, oraz że wydatki zostały zaplanowane w sposób racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

W tym celu Wnioskodawca musi dysponować na dzień składania Wniosku co najmniej dwiema ofertami dot. danego wydatku od różnych oferentów, a zaplanowana kwota wydatku nie powinna przekraczać średniej arytmetycznej z kwot ofertowych.

Uwaga!

Rozeznanie rynku przeprowadzone na etapie wnioskowania o grant nie jest równoznaczne z wyborem wykonawców/dostawców dla poszczególnych zadań.

Podobnie jak w pierwszym naborze, ocena wniosków składać się będzie z III etapów: oceny spełniania warunków wstępnych, audytu wstępnego u Wnioskodawcy oraz oceny ostatecznej opartej o wyniki audytu. Pozytywne przejście 3 ww. etapów jest równoznaczne z wystawieniem pozytywnej rekomendacji do otrzymania Grantu.

Umowa będzie podpisywana przez obie strony wyłącznie w formie elektronicznej, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Środki finansowe dla realizacji projektu grantowego przekazywane będą w postaci zaliczek oraz refundacji w formie płatności końcowej. Refundacja zostanie wypłacona pod warunkiem ostatecznego rozliczenia Grantu, którego podstawą są zatwierdzenie końcowego sprawozdania i pozytywny wynik audytu końcowego. Audyt końcowy zleca Grantodawca na swój koszt i jest on przeprowadzany w celu weryfikacji zgodności stanu faktycznego po zrealizowaniu projektu ze stanem deklarowanym we wniosku grantowym. Wydatkując środki publiczne (unijne i krajowe) należy pamiętać o zasadach udzielania zamówień, zapewniających przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Uwaga!

W projekcie nie ma zastosowania zasada konkurencyjności rozumiana jako konieczność publikowania ogłoszeń w Bazie Konkurencyjności.

Grantobiorca zobowiązuje się do zachowania trwałości Przedsięwzięcia, w rozumieniu art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w okresie 5 lat od daty płatności końcowej przekazanej Grantobiorcy.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem https://zdrowie.gov.pl/dostepnosc

Strona z dokumentacją konkursową https://zdrowie.gov.pl/dostepnosc/strona-979-granty_dla_poz.html

Ustawienia plików cookie

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej