ueue
06 / 07 / 2020

Powiat Wrocławski nowoczesny portal dla administracji publicznej

Strona powiatu Wro­cław­skiego jest miej­scem, w któ­rym spo­ty­kają się osoby zain­te­re­so­wane doraź­nym zdo­by­ciem infor­ma­cji na temat powiatu, jak i miesz­kańcy, chcący być na bie­żąco, z tym, co dzieje się w ich regio­nie. Pro­jekt łączy w sobie atrak­cyjne przed­sta­wie­nie oferty tury­stycz­nej i gospo­dar­czej powiatu, z wyraź­nym wyod­ręb­nie­niem infor­ma­cji potrzeb­nych jego miesz­kań­ców.

Powiat Wro­cław­ski poło­żony jest w środ­ko­wow­schod­niej czę­ści woj. dol­no­ślą­skiego, w sąsiedz­twie Wro­cła­wia. Powiat ofe­ruje bogaty zasób atrak­cji zlo­ka­li­zo­wa­nych na tere­nie Ślę­żań­skiego Parku Kra­jo­bra­zo­wego, Obsza­rów Natura 2000, czy Parku Kra­jo­bra­zo­wego Dolina Bystrzycy. Histo­ria powiatu wro­cław­skiego, wpi­sana jest w burz­liwe losy Dol­nego Ślą­ska, a korzystna loka­li­za­cja i połą­cze­nia komu­ni­ka­cyjne oraz pro­in­we­sty­cyjna poli­tyka władz samo­rzą­do­wych spra­wiają, że teren powiatu cie­szy się corocz­nie zain­te­re­so­wa­niem inwe­sto­rów.

Wraz z wej­ściem w życie ustawy z dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­no­ści cyfro­wej stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji mobil­nych podmio­tów publicz­nych (Dz. U. 2019 poz. 848) na podmioty publiczne spa­dły nowe obo­wiązki. Por­tale inter­ne­towe i apli­ka­cje mobilne nie mogą stwa­rzać żad­nych barier dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią oraz mają być zgodne z wytycz­nymi WCAG 2.1 na pozio­mie mini­mum AA.  Dosto­so­wa­nie strony Powiatu Wro­cław­skiego do tych wyma­gań było jed­nym z klu­czo­wych czyn­ni­ków wyboru 2Clic­kPor­tal jako dostawcy opro­gra­mo­wa­nia.

Strona Powiatu Wro­cław­skiego zawiera wszyst­kie moduły umoż­li­wia­jące sprawne infor­mo­wa­nie miesz­kań­ców, atrak­cyjne wska­za­nie walo­rów tury­stycz­nych oraz inwe­sty­cyj­nych tere­nów powiatu. Por­tal został stwo­rzony z uwzględ­nie­niem zasad uży­tecz­no­ści oraz naj­now­szych tren­dów w pro­jektowaniu por­tali.
   

                      

Intu­icyjny układ

Por­tal posiada intu­icyjne menu, które umoż­li­wia szybką nawi­ga­cję do poszu­ki­wa­nych tre­ści oraz porząd­kuje infor­ma­cje w ser­wi­sie, dzie­ląc je na infor­ma­cje o powie­cie, wła­dzach powiatu, czy też komu­ni­ka­tach kie­ro­wa­nych do miesz­kań­ców. Sli­der aktu­al­no­ści, wska­zuje naj­istot­niej­sze infor­ma­cje w for­mie prze­wi­ja­ją­cych się zdjęć, z tytu­łem i skró­tem infor­ma­cji. Sli­der zin­te­gro­wany jest z więk­szo­ścią modu­łów w ser­wi­sie, dzięki temu udo­stęp­nia­nie na nim tre­ści z innych sek­cji strony, wymaga jedy­nie zazna­cze­nia przez admi­ni­stra­tora odpo­wied­niego chek­boxa w panelu admi­ni­stra­cyj­nym. Kafel­kowy układ wraz z pik­to­gra­mami najczę­ściej wyszu­ki­wa­nych dzia­łów w ser­wi­sie, umoż­li­wia pro­ste i intu­icyjne dotar­cie do poszu­ki­wa­nych infor­ma­cji. Główna strona por­talu zawiera w sobie dział aktu­al­no­ści, kalen­darz wyda­rzeń, sek­cję powiat w licz­bach oraz gale­rię zdjęć.

Moduł aktu­al­no­ści

Moduł aktu­al­no­ści pełni klu­czową rolę w por­talu infor­ma­cyj­nym jed­nostki. Jego sze­ro­kie spek­trum funk­cjo­nal­no­ści pozwala na szyb­kie i intu­icyjne doda­wa­nie nowych tre­ści, zdjęć i wideo, gale­rii tema­tycz­nych, ich publi­ka­cję oraz sze­roką pro­mo­cję w ramach por­talu.

Kalen­darz wyda­rzeń

Kalen­da­rium wyda­rzeń umoż­li­wia łatwe i atrak­cyjne przed­sta­wie­nie infor­ma­cji o obec­nych i pla­no­wa­nych wyda­rze­niach, impre­zach oraz uro­czy­sto­ściach. Wyda­rze­nia zawarte w kalen­darzu pro­wa­dzą do peł­nych tre­ści aktu­al­no­ści, gra­fi­ków imprez lub pla­ka­tów infor­ma­cyj­nych.

Powiat Wro­cław­ski stwo­rzony w tech­no­lo­gii RWD

Tech­no­lo­gia Respon­sive Web Design (RWD), w któ­rej stwo­rzony został por­tal Powiatu Wro­cław­skiego, pozwala na auto­ma­tyczne dosto­so­wy­wa­nie roz­dziel­czo­ści wyświe­tla­nych stron tak, aby ich wygląd i układ adap­to­wały się auto­ma­tycz­nie do roz­miaru okna prze­glą­darki w zależ­no­ści od urzą­dze­nia, na któ­rym są wyświe­tlane np. desk­top, smart­fon, tablet.

Wer­sje języ­kowe

Por­tal stwo­rzony dla powiatu Wro­cław­skiego jest zin­te­gro­wany z auto­ma­tycz­nym mecha­ni­zmem tłu­ma­czeń Google Trans­late. Posiada rów­nież moż­li­wość two­rze­nia i publi­ka­cji pro­fe­sjo­nal­nych tłu­ma­czeń języ­ko­wych, peł­nej lub wybra­nej zawar­to­ści por­talu, takich jak inwe­sty­cje, tury­styka czy dostęp do spraw urzę­do­wych.

Por­tal zgodny ze stan­dar­dem WCAG 2.1 

Wszyst­kie por­tale stwo­rzone w opar­ciu o 2Clic­kPor­tal zostały dosto­so­wane do obsługi przez użyt­kow­ni­ków nie­peł­no­spraw­nych, w tym dla osób nie­wi­do­mych i sła­bo­wi­dzą­cych, głu­chych i nie­do­sły­szą­cych, osób mają­cych trud­no­ści w ucze­niu się, osób z ogra­ni­cze­niami kogni­tyw­nymi, nie­peł­no­spraw­nych ruchowo, z zabu­rze­niami mowy, nadw­raż­li­wo­ścią na świa­tło oraz osób z nie­peł­no­spraw­no­ściami zło­żo­nymi, w tym osób star­szych. Dodat­kowo por­tal Wro­cław­ski, speł­nia wszel­kie wymogi roz­po­rzą­dze­nia w spra­wie Kra­jo­wych Ram Inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści, doty­czą­cych dostęp­no­ści tre­ści stron WWW dla szer­szego grona użyt­kow­ni­ków nie­peł­no­spraw­nych.

Intu­icyjny CMS

W celu łatwego zarzą­dza­nia por­talami 2Clic­kPor­tal, jed­nostki mają do dys­po­zy­cji intu­icyjny panel admi­ni­stra­cyjny. Admi­ni­stra­tor jak i redak­to­rzy, zgod­nie z przy­dzie­lo­nymi upraw­nie­niami i podzia­łem na role, z poziomu panelu mają dostęp do peł­nej edy­cji tre­ści, doku­men­tów, mul­ti­me­diów, sta­ty­styk, wyni­ków sond, ankiet, oraz doda­wa­nia i mode­ra­cji tre­ści. Two­rze­nie i for­ma­to­wa­nie tre­ści oraz doda­wa­nie doku­men­tów i mul­ti­me­diów wspo­maga intu­icyjny edy­tor WYSIWYG oraz mecha­nizm dra­g& drop, funk­cjo­nu­jący na zasa­dzie „chwyć i upuść”.

Głów­nym zało­że­niem por­talu jest infor­mo­wa­nie użyt­kow­ni­ków, dla­tego ważne jest, aby por­tal posia­dał narzę­dzia do mar­ke­tingu inter­ne­towego.

                       

Nowo­cze­sne gale­rie

Moduł zarzą­dza­nia gale­riami znaj­du­jący się w por­talu Powiatu Wro­cław­skiego umoż­li­wia two­rze­nie nie­ogra­ni­czo­nej liczby gale­rii tema­tycz­nych oraz gru­powe doda­wa­nie zdjęć za pomocą jed­nego klik­nię­cia (dra­g& drop). Zdję­cia pre­zen­to­wane są w postaci zbioru auto­ma­tycz­nie wyge­ne­ro­wa­nych minia­tu­rek, z opcją ich powięk­sze­nia. Dodat­kowo moduł umoż­li­wia kadro­wa­nie foto­gra­fii, ich kom­pre­sję, zmianę kolej­no­ści, doda­wa­nie nazw i opi­sów alter­na­tyw­nych zgod­nie z wyma­ga­niami WCAG 2.1.

Narzę­dzia wspie­ra­jące mar­ke­ting powiatu

W por­talu znaj­dują się funk­cjo­nal­no­ści uła­twia­jące dzia­ła­nia mar­ke­tingowe jed­nostki. Mecha­ni­zmy por­talu pozwa­lają na bez­po­śred­nie udo­stęp­nia­nie tre­ści w social media oraz umoż­li­wiają inte­rak­cję użyt­kow­ni­ków z ser­wi­sem.

Ustawienia plików cookie

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej