ueue
06 / 07 / 2020

Powiat Wrocławski nowoczesny portal dla administracji publicznej

Strona powiatu Wro­cław­skiego jest miej­scem, w któ­rym spo­ty­kają się osoby zain­te­re­so­wane doraź­nym zdo­by­ciem infor­ma­cji na temat powiatu, jak i miesz­kańcy, chcący być na bie­żąco, z tym, co dzieje się w ich regio­nie. Pro­jekt łączy w sobie atrak­cyjne przed­sta­wie­nie oferty tury­stycz­nej i gospo­dar­czej powiatu, z wyraź­nym wyod­ręb­nie­niem infor­ma­cji potrzeb­nych jego miesz­kań­ców.

Powiat Wro­cław­ski poło­żony jest w środ­ko­wow­schod­niej czę­ści woj. dol­no­ślą­skiego, w sąsiedz­twie Wro­cła­wia. Powiat ofe­ruje bogaty zasób atrak­cji zlo­ka­li­zo­wa­nych na tere­nie Ślę­żań­skiego Parku Kra­jo­bra­zo­wego, Obsza­rów Natura 2000, czy Parku Kra­jo­bra­zo­wego Dolina Bystrzycy. Histo­ria powiatu wro­cław­skiego, wpi­sana jest w burz­liwe losy Dol­nego Ślą­ska, a korzystna loka­li­za­cja i połą­cze­nia komu­ni­ka­cyjne oraz pro­in­we­sty­cyjna poli­tyka władz samo­rzą­do­wych spra­wiają, że teren powiatu cie­szy się corocz­nie zain­te­re­so­wa­niem inwe­sto­rów.

Wraz z wej­ściem w życie ustawy z dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­no­ści cyfro­wej stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji mobil­nych podmio­tów publicz­nych (Dz. U. 2019 poz. 848) na podmioty publiczne spa­dły nowe obo­wiązki. Por­tale inter­ne­towe i apli­ka­cje mobilne nie mogą stwa­rzać żad­nych barier dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią oraz mają być zgodne z wytycz­nymi WCAG 2.1 na pozio­mie mini­mum AA.  Dosto­so­wa­nie strony Powiatu Wro­cław­skiego do tych wyma­gań było jed­nym z klu­czo­wych czyn­ni­ków wyboru 2Clic­kPor­tal jako dostawcy opro­gra­mo­wa­nia.

Strona Powiatu Wro­cław­skiego zawiera wszyst­kie moduły umoż­li­wia­jące sprawne infor­mo­wa­nie miesz­kań­ców, atrak­cyjne wska­za­nie walo­rów tury­stycz­nych oraz inwe­sty­cyj­nych tere­nów powiatu. Por­tal został stwo­rzony z uwzględ­nie­niem zasad uży­tecz­no­ści oraz naj­now­szych tren­dów w pro­jektowaniu por­tali.
   

                      

Intu­icyjny układ

Por­tal posiada intu­icyjne menu, które umoż­li­wia szybką nawi­ga­cję do poszu­ki­wa­nych tre­ści oraz porząd­kuje infor­ma­cje w ser­wi­sie, dzie­ląc je na infor­ma­cje o powie­cie, wła­dzach powiatu, czy też komu­ni­ka­tach kie­ro­wa­nych do miesz­kań­ców. Sli­der aktu­al­no­ści, wska­zuje naj­istot­niej­sze infor­ma­cje w for­mie prze­wi­ja­ją­cych się zdjęć, z tytu­łem i skró­tem infor­ma­cji. Sli­der zin­te­gro­wany jest z więk­szo­ścią modu­łów w ser­wi­sie, dzięki temu udo­stęp­nia­nie na nim tre­ści z innych sek­cji strony, wymaga jedy­nie zazna­cze­nia przez admi­ni­stra­tora odpo­wied­niego chek­boxa w panelu admi­ni­stra­cyj­nym. Kafel­kowy układ wraz z pik­to­gra­mami najczę­ściej wyszu­ki­wa­nych dzia­łów w ser­wi­sie, umoż­li­wia pro­ste i intu­icyjne dotar­cie do poszu­ki­wa­nych infor­ma­cji. Główna strona por­talu zawiera w sobie dział aktu­al­no­ści, kalen­darz wyda­rzeń, sek­cję powiat w licz­bach oraz gale­rię zdjęć.

Moduł aktu­al­no­ści

Moduł aktu­al­no­ści pełni klu­czową rolę w por­talu infor­ma­cyj­nym jed­nostki. Jego sze­ro­kie spek­trum funk­cjo­nal­no­ści pozwala na szyb­kie i intu­icyjne doda­wa­nie nowych tre­ści, zdjęć i wideo, gale­rii tema­tycz­nych, ich publi­ka­cję oraz sze­roką pro­mo­cję w ramach por­talu.

Kalen­darz wyda­rzeń

Kalen­da­rium wyda­rzeń umoż­li­wia łatwe i atrak­cyjne przed­sta­wie­nie infor­ma­cji o obec­nych i pla­no­wa­nych wyda­rze­niach, impre­zach oraz uro­czy­sto­ściach. Wyda­rze­nia zawarte w kalen­darzu pro­wa­dzą do peł­nych tre­ści aktu­al­no­ści, gra­fi­ków imprez lub pla­ka­tów infor­ma­cyj­nych.

Powiat Wro­cław­ski stwo­rzony w tech­no­lo­gii RWD

Tech­no­lo­gia Respon­sive Web Design (RWD), w któ­rej stwo­rzony został por­tal Powiatu Wro­cław­skiego, pozwala na auto­ma­tyczne dosto­so­wy­wa­nie roz­dziel­czo­ści wyświe­tla­nych stron tak, aby ich wygląd i układ adap­to­wały się auto­ma­tycz­nie do roz­miaru okna prze­glą­darki w zależ­no­ści od urzą­dze­nia, na któ­rym są wyświe­tlane np. desk­top, smart­fon, tablet.

Wer­sje języ­kowe

Por­tal stwo­rzony dla powiatu Wro­cław­skiego jest zin­te­gro­wany z auto­ma­tycz­nym mecha­ni­zmem tłu­ma­czeń Google Trans­late. Posiada rów­nież moż­li­wość two­rze­nia i publi­ka­cji pro­fe­sjo­nal­nych tłu­ma­czeń języ­ko­wych, peł­nej lub wybra­nej zawar­to­ści por­talu, takich jak inwe­sty­cje, tury­styka czy dostęp do spraw urzę­do­wych.

Por­tal zgodny ze stan­dar­dem WCAG 2.1 

Wszyst­kie por­tale stwo­rzone w opar­ciu o 2Clic­kPor­tal zostały dosto­so­wane do obsługi przez użyt­kow­ni­ków nie­peł­no­spraw­nych, w tym dla osób nie­wi­do­mych i sła­bo­wi­dzą­cych, głu­chych i nie­do­sły­szą­cych, osób mają­cych trud­no­ści w ucze­niu się, osób z ogra­ni­cze­niami kogni­tyw­nymi, nie­peł­no­spraw­nych ruchowo, z zabu­rze­niami mowy, nadw­raż­li­wo­ścią na świa­tło oraz osób z nie­peł­no­spraw­no­ściami zło­żo­nymi, w tym osób star­szych. Dodat­kowo por­tal Wro­cław­ski, speł­nia wszel­kie wymogi roz­po­rzą­dze­nia w spra­wie Kra­jo­wych Ram Inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści, doty­czą­cych dostęp­no­ści tre­ści stron WWW dla szer­szego grona użyt­kow­ni­ków nie­peł­no­spraw­nych.

Intu­icyjny CMS

W celu łatwego zarzą­dza­nia por­talami 2Clic­kPor­tal, jed­nostki mają do dys­po­zy­cji intu­icyjny panel admi­ni­stra­cyjny. Admi­ni­stra­tor jak i redak­to­rzy, zgod­nie z przy­dzie­lo­nymi upraw­nie­niami i podzia­łem na role, z poziomu panelu mają dostęp do peł­nej edy­cji tre­ści, doku­men­tów, mul­ti­me­diów, sta­ty­styk, wyni­ków sond, ankiet, oraz doda­wa­nia i mode­ra­cji tre­ści. Two­rze­nie i for­ma­to­wa­nie tre­ści oraz doda­wa­nie doku­men­tów i mul­ti­me­diów wspo­maga intu­icyjny edy­tor WYSIWYG oraz mecha­nizm dra­g& drop, funk­cjo­nu­jący na zasa­dzie „chwyć i upuść”.

Głów­nym zało­że­niem por­talu jest infor­mo­wa­nie użyt­kow­ni­ków, dla­tego ważne jest, aby por­tal posia­dał narzę­dzia do mar­ke­tingu inter­ne­towego.

                       

Nowo­cze­sne gale­rie

Moduł zarzą­dza­nia gale­riami znaj­du­jący się w por­talu Powiatu Wro­cław­skiego umoż­li­wia two­rze­nie nie­ogra­ni­czo­nej liczby gale­rii tema­tycz­nych oraz gru­powe doda­wa­nie zdjęć za pomocą jed­nego klik­nię­cia (dra­g& drop). Zdję­cia pre­zen­to­wane są w postaci zbioru auto­ma­tycz­nie wyge­ne­ro­wa­nych minia­tu­rek, z opcją ich powięk­sze­nia. Dodat­kowo moduł umoż­li­wia kadro­wa­nie foto­gra­fii, ich kom­pre­sję, zmianę kolej­no­ści, doda­wa­nie nazw i opi­sów alter­na­tyw­nych zgod­nie z wyma­ga­niami WCAG 2.1.

Narzę­dzia wspie­ra­jące mar­ke­ting powiatu

W por­talu znaj­dują się funk­cjo­nal­no­ści uła­twia­jące dzia­ła­nia mar­ke­tingowe jed­nostki. Mecha­ni­zmy por­talu pozwa­lają na bez­po­śred­nie udo­stęp­nia­nie tre­ści w social media oraz umoż­li­wiają inte­rak­cję użyt­kow­ni­ków z ser­wi­sem.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok